Ochrona danych osobowych

Twoje dane, Twoje prawo do dokumentacji

Szanowny Pacjencie

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informujemy, że Twoje dane są przetwarzane w naszej Praktyce Lekarskiej na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit h RODO).

Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Praktykę Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych "prawo do zapomnienia" może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Pierwsza kopia dokumentacji udostępniania jest nieodpłatnie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL, adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu:

 • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
 • przypomnienia o wizycie,
 • odwołania wizyty,
 • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta.

Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych. "Odbiorcami" Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora Danych, którym jest NZOz Lekarze Rodzinni Tokarczyk i Wspólnicy Sp.J., ul. Kościuszki 5, 87-600 Lipno, tel. 542873442; Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Beata Pachulska – kontakt: beata.pachulska@wp.pl lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000.

Pamiętaj, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w medycynie mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki.

Monitoring

Informujemy, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, pracowników oraz mienia na terenie NZOZ Lekarze Rodzinni przy ul. Kościuszki 5, Lipno prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Zgodnie z zapisami art.13 RODO informujemy, że:

 • administratorem systemu monitoringu jest NZOZ Lekarze Rodzinni Tokarczyk i Wspólnicy Sp.J., ul. Kościuszki 5, 87-600 Lipno
 • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 • podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dorota.pachulska@wp.pl

Kontakt

Skip to content